Uvodno

Upravljavec Mystique, Neja Dragar s.p., se zaveda pomena ustreznega varstva osebnih podatkov in varovanja zasebnosti posameznikov. Z osebnimi podatki zato ravna v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba oziroma GDPR), veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalo pozitivnopravno zakonodajo. Kot upravljavec osebnih podatkov je podjetje Mystique, Neja Dragar s.p., z namenom uresničevanja poštene in pregledne obdelave, pripravila to Politiko zasebnosti, ki na enem mestu posamezniku oziroma strankam omogoča pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov pri opravljanju dejavnosti podjetja Mystique, Neja Dragar s.p.

Za potrebe izvajanja dejavnosti, upravljavec osebne podatke pridobiva neposredno od posameznikov oziroma na podlagi posameznikovega soglasja tudi od drugih pravnih subjektov. Vse zbrane podatke in informacije upravljavec zbira in obdeluje v skladu s predpisi in izključno za opravljanje svojega dela.

Osebni podatki se hranijo in varujejo na načine, ki preprečujejo neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec je zavezan, da osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam brez predhodnega obvestila in pridobitve pisne privolitve posameznika, brez ustreznih zaščitnih ukrepov ter da navedene osebne podatke obdeluje zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov obdelave osebnih podatkov.

Pomen izrazov

 • Osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je na podlagi te informacije mogoče neposredno ali posredno določiti.
 • Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 • Omejitev obdelave: pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.
 • Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.
 • Segmentiranje: pomeni ugotavljanje, opredelitev in razvrščanje posameznikov v jasno prepoznavne segmente za namen neposrednega trženja na podlagi naslednjih osebnih podatkov posameznikov, vključenih v segment: starost, stalno ali začasno prebivališče, storitve upravljavca, ki jih posameznik uporablja ali želi uporabljati.
 • Psevdonimizacija: pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.
 • Zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.
 • Upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. V skladu s to Politiko zasebnosti je upravljavec Vaših osebnih podatkov Mystique, Neja Dragar s.p.
 • Obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Uporabnik: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.  
 • Tretja oseba: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.
 • Pogodbeni partner: je partner upravljavca ali vsaka druga oseba, ki ni v delovnem razmerju pri upravljavcu
 • Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj..
 • Nadzorni organ: pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.
 • Kršitev varnosti osebnih podatkov: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

 

Za izraz, ki ni izrecno obrazložen v tem odstavku, se neposredno uporablja njegov pomen, kot izhaja iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

2. Podatki o upravljavcu

 • Upravljavec podatkov je Mystique, astrološko djotiš svetovanje, Neja Dragar s.p., Rožna ulica 4, 1225 Lukovica, matična številka: 8273731000, https://www.neja-dragar.si/.

 

3. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo

 • Upravljavec v okviru opravljanja svoje zakonite in registrirane dejavnosti zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo individualnega pristopa k svetovanju, mentoriranju in izvajanju delavnic, za zagotavljanje dobrega počutja.
 • Obdelava obsega naslednje osebne podatke posameznikov: osebno ime in priimek, sociodemografski podatki (spol, datum rojstva, ura rojstva in kraj rojstva), kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov, naslov prebivališča)
 • Upravljavec vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katere so razvidne zlasti vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

 

4. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

4.1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja dejavnosti

 • Upravljavec zbira osebne podatke le za namene individualnega svetovanja, mentoriranja, izvajanja delavnic za potrebe celostnega pristopa k boljšemu počutju in pridobivanje povratnih informacij o opravljenem svetovanju, in opravljenih delavnicah, svetovanju in metoriranj, za izboljšanje življenja.
 • Obveščanja o spremembi dogovorjenega termina za svetovanje ali izvedbe programov, spremljanja zadovoljstva strank in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov. Za namene svetovanja za izboljšanje počutja posameznika, se podatki zbirajo na računalniku in preko obrazcev.
 • Vsako individualno svetovanje, ki se opravlja, se snema preko telefona ali preko aplikacije zoom. Posnetek se po končanem svetovanju pošlje  stranki, v roku enega dne na njen kontaktni elektronski naslov.

4.2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

 • Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki upravljavcu omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za namene svetovanja, mentorstva in izvajanja delavnic, podjetja Mystique, Neja Dragar s.p.
 • Podjetje Mystique, Neja Dragar s.p. po končanih svetovanjih, mentorstvu in izvajanju delavnic, zaprosi posameznika za delitev svoje izkušnje ali priporočilo v tržne namene. Posameznik se lahko sam odloči, če želi podati svojo izkušnjo in ali dovoljuje uporabo zapisane izkušnje tudi za tržne namene (objava na spletnih omrežjih). Objava je lahko anonimna ali s pripisanim imenom in priimkom in sliko.
 • V kolikor bi katera izmed novih strank želela slišati izkušnjo katere od preteklih strank, se za dovoljenje za delitev izkušnje vedno zaprosi preteklo stranko. Ta ima možnost, da to odkloni, če to ni v njenem interesu.
 • Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oziroma jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajočih iz razmerja z upravljavcem oziroma zanjo to ne predstavlja dodatnih stroškov oziroma oteževalnih okoliščin.

 

5. Uporabniki osebnih podatkov

 • Uporabniki osebnih podatkov je upravljavec, ki je na podlagi pogodb o obdelavi osebnih podatkov zavezan k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.
 • Upravljavec je zavezan k molku in osebnih podatkov, ne posreduje nikomur.
 • Upravljavec osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če ji takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon.
 • Upravljavec Vaše osebne podatke prenaša oziroma posreduje v tretje države zgolj na podlagi Vaše predhodne pisne privolitve.

 

6. Hramba osebnih podatkov

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelave, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo.
 • Osebni podatki posameznikov se hranijo ves čas trajanja mentorstva oziroma obravnave pri upravljavcu. Po poteku tega obdobja se osebni podatki hranijo še 10 let in se po tem času izbrišejo ali uničijo.
 • Obdobje hrambe posnetkov za stranko upravljalec osebnih podatkov, hrani do 1 (enega) meseca. Po poteku tega obdobja, se posnetek izbriše iz upravljavčevega računalnika. Hramba posnetkov je potrebna v primeru, da si posameznik ne pridobi pravočasno svojega posnetka in zahteva, da ga obdelovalec osebnih podatkov, še enkrat pošlje.

 

7. Pravice posameznikov

 • Imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.
 • Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov. Zahtevo pošljite na elektronski naslov info@neja-dragar.si.
 • Upravljavec osebnih podatkov zagotavlja posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja njihovih pravic. To so: pravica do seznanitve, pravica do izbrisa osebnih podatkov, pravica do omejitve osebnih podatkov, pravica do prenosljivosti osebnih podatkov in pravica do ugovora. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko posamezno pravico uveljavi tako, da svojo zahtevo naslovi na upravljavca. Pri uveljavljanju pravic mora izkazati svojo istovetnost.
 • Upravljavec je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu.
 • Pravica posameznika do seznanitve: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in preveri njeno zakonitost. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • Pravica do popravka: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Upravljavec ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.
 • Pravica do omejitve obdelave: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (21(1) GDPR), v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s predhodnim stavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Upravljavec mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima skladno z GDPR in tam navedenimi pogoji pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval družbi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

 

8. Preklic privolitve stranke

 • Privolitev posameznika velja do preklica. Če posameznik, v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, upravljavec njegovih podatkov za te namene, za katere je podal preklic ne bo več uporabljal.
 • Če želi posameznik delno ali v celoti prekliče privolitev, to lahko stori s podpisom obrazca za privolitev, na katerem označi »ne« pri posameznih namenih obdelave, ali s pisno izjavo na kontaktni naslov upravljavca.
 • Posameznik se lahko vedno »odjavi« od prejemanja posameznih sporočil upravljavca preko komunikacijskega medija, na katerega je prejel določeno sporočilo. Povezava do odjave oziroma informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu upravljavca. Upravljavec bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležil v svojem sistemu in jo začel uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

 

9. Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 • Če stranka oziroma posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz točke 7 tega dokumenta, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe, pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Upravljavec je dolžan o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh.
 • Zoper molk upravljavca (če torej upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca oz. ga ne obvesti o podaljšanju tega roka), ali zoper njegov zavrnilni odgovor, lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo.
 • Rok za pritožbo na nadzorni organ je 15 dni od prejema zavrnilnega odgovora upravljavca, oziroma od izteka 30 dnevnega roka v primeru molka.

 

10. Zagotovitev podatkov kot statutarna in pogodbena obveznost, potrebna za sklenitev pogodbe

 • Zagotovitev določenih osebnih podatkov je statutarna ali pogodbena obveznost posameznika, kadar so ti osebni podatki nujni za izvedbo naročene storitve. V kolikor posameznih teh podatkov upravljavcu ne posreduje, naročenih storitev ni mogoče (v celoti) opraviti in lahko upravljavec odkloni opravo naročene storitve.
 • Upravljavec stremi k najmanjšemu obsegu (minimalizaciji) obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje zakonskih določil in zakonitih interesov strank v pogodbenem razmerju.

 

11. Končne določbe

 • Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev te Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na sedežu upravljavca in na spletni strani http://neja-dragar.si
 • Za vse, kar ni posebej določeno s to Politiko zasebnosti, neposredno veljajo določila veljavne zakonodaje.

 

 Ta Politika zasebnosti velja od dne 13.09.2018 

Mystique, Neja Dragar s.p.

Piškotki

Na svojih spletnih mestih uporabljamo storitve tretjih oseb za pomoč pri komunikaciji ali interakciji z javnostjo, vključno s storitvami družbenih medijev, gradniki, aplikacijami, pixli in vtičniki, kot je določeno spodaj. Te storitve lahko razlikujejo ali izsledijo vašo identiteto, na primer s trajnimi večsejnimi piškotki.

Svoj sistem lahko konfigurirate tako, da izbriše piškotke ali jih onemogoči. Na splošno ne zbiramo in ne razširjamo informacij, ki jih zbirajo te storitve. Pri interakciji s temi tretjimi osebami veljajo njihove politike zasebnosti. Trenutno uporabljamo:

– Google Analytics: Google Analytics preko svojih oglaševalskih piškotkov in anonimnih identifikatorjev zbira podatke o obiskovalcih spletnega mesta. Osebnih identifikacijskih podatkov in neosebnih podatkov, zbranih z Googlovimi oglaševalskimi izdelki ali funkcijami, ne združujemo med seboj. Če želite izklopiti katero koli funkcijo oglaševanja v storitvi Google Analytics, vam priporočamo, da spremenite svoje nastavitve oglasov in nastavitve oglasov za aplikacije za mobilne naprave.

– Mailchimp. Več informacij je na voljo tukaj.

– Contact Form 7. Več informacij je na voljo tukaj.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, nameščene v računalniku za zbiranje informacij o straneh, ki si jih ogledujete, in vaših dejavnostih na spletnem mestu.

Piškotek  je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe[. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih, kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Spletnim mestom omogočajo, da vas prepoznajo (npr.: da si zapomnijo vaše uporabniško ime, ponudijo nakupovalno košarico ali spremljajo vaše nastavitve, če obiščete spletno mesto znova). Piškotek te podatke pošlje nazaj v strežnik spletnega mesta. Spletni brskalnik lahko nastavite tako, da vas opozarja na poskuse nameščanja piškotkov v računalnik ali za omejitev vrste piškotkov, ki jih dovolite. 

Katere piškotke uporabljamo:

_ga.neja-dragar.siAnalitikaStatistika ogledov spletne strani.2 leti
_gid.neja-dragar.siAnalitika

To naključno ustvarjeno unikatno število se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta.

1 dan
PH_HPXY_CHECKwww.neja-dragar.siNujenUporablja se za shranjevanje informacij o trenutni seji. Seja
_gat_gtag_UA_179339576_1.neja-dragar.siOstalo Statistika ogledov spletne strani1 minuta

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Podrobnejša navodila so predstavljena v nadaljevanju.

Google Chrome

 1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.
 2. Kliknite »Prikaži dodatne nastavitve«, se pomaknite do razdelka »Zasebnost« in kliknite gumb »Nastavitve vsebine«.
 3. Izberite »Dovoli nastavljanje lokalnih podatkov«.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

 1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Internetne možnosti«, nato kliknite zavihek »Zasebnost«.
 2. Preverite, da je raven vaše zasebnosti nastavljena na srednjo ali manj, kar bo omogočilo uporabo piškotkov v vašem brskalniku.
 3. Nastavitev nad srednjo ravnijo bo onemogočila uporabo piškotkov.

Mozilla Firefox

 1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Možnosti«.
 2. Nato izberite ikono »Zasebnost«. >
 3. Kliknite »Piškotki« in izberite možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«.

Safari

 1. Kliknite ikono zobnika na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Kliknite »Zasebnost«, nato označite možnost »Onemogoči uporabo piškotkov tretjih oseb in oglaševalnih piškotkov«.
 3. Kliknite »Shrani«.

Kako upravljati piškotke na računalniku Mac?

Če želite omogočiti piškotke naše spletne strani, sledite spodnjim korakom.

Microsoft Internet Explorer 5.0 na OSX

 1. Kliknite »Explorer« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Prejete datoteke«.
 3. Izberite možnost »Nikoli ne vprašaj«.

Safari na OSX

 1. Kliknite »Safari« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Kliknite »Zasebnost« in nato »Omogoči uporabo piškotkov«.
 3. Izberite »Samo na obiskanih straneh«.

Mozilla in Netscape na OSX

 1. Kliknite »Mozilla« ali »Netscape« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Zasebnost in varnost«.
 3. Izberite »Dovoli piškotke samo za izvorno spletno stran«.

Opera

 1. Kliknite »Meni« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.
 2. Nato izberite »Možnosti« in zavihek »Napredno«.
 3. Izberite možnost »Omogoči uporabo piškotkov«.
 • Ta spletna stran uporablja piškotke za eno in več sej za izboljšanje izkušenj obiskovalcev. Za izključitev si preberite zgornja navodila. 
 • To spletno mesto ne prodaja ali deli svojega e-poštnega seznama za uporabo tretjih oseb.

Če se odločite za izključitev nekaterih ali celotnega zbiranja podatkov, morda ne boste mogli dostopati do vseh funkcij tega spletnega mesta ali naših storitev.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.neja-dragar.si sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje z namenom, da se prepreči dvom uporabnikov v varnost nakupov na spletu in zaupnost njihovih osebnih podatkov.

 

1) Osnovni pojmi

Ponudnik in prodajalec svetovanj, delavnic in mentorskih programov je Mystique, Neja Dragar s.p., Rožna ulica 4, 1225 Lukovica, matična številka 8273731000, davčna številka: 74271547.

Obiskovalec spletne strani ima kot uporabnik pravico do nakupa. Za nakup je potrebno posredovati določene osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno. Zahtevajo se samo podatki, ki so potrebni za obdelavo naročila, kontakt s kupcem in izvajanje poprodajnih storitev ter promocijskih aktivnosti. Zahtevani podatki: ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov. Navedenih podatkov ne prodajamo ali posredujemo tretjim osebam. 

Osebne podatke hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

 

2) Postopek nakupa

Uporabnik spletne strani si po ogledu le te, lahko odloči za nakup svetovanja, delavnice ali mentorskega programa. S plačilom kupnine se šteje, da se je naročilo potrjeno. Svetovanje, delavnice ali mentorski program, se začne z dnevom, ko upravljavec prejme plačilo in se takrat s stranko tudi uskladita z terminom, v katerem obema časovno odgovarja. Podrobna navodila in delovanje svetovanja, delavnic ali mentorskega programa, so navedena v opisu posamezne storitve.

Omogočamo plačilo z neposrednim nakazilom na transakcijski račun in možnost plačila na obroke. Možnost plačila na obroke, velja samo za naročila na mentorski program Light of love. Plačilo na transakcijski račun se poravna pred izvajanjem, delavnice, mentorskega programa ali svetovanja. Račun za določeno storitev, se pošlje na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli, ko se dogovorimo za svetovanje, pred začetkom delavnice ali pred začetkom mentorskega programa oziroma najkasneje v 8 dneh od začetka opravljanja storitve.

Račun bo naslovljen na fizično ali pravno osebo, ki jo boste navedli. Vse cene, navedene na spletni strani www.neja-dragar.si, so končne in ne vsebujejo DDV-ja (nismo davčni zavezanci). 

 

3) Avtorske in sorodne pravice

Vsebina, objavljena na spletni strani www.neja-dragar.si, je v celotni in časovno neomejeni lasti Neja Dragar in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se štejejo besedilo, slikovno, avdio in video gradivo.

Za uporabo besedil, fotografij, zvočnega ali video materiala je potrebna predhodna odobritev Neje Dragar. Uporaba se dovoljuje pod pogojem, da se navede avtorico in posreduje povezava do objave izvirnika na spletni stran www.neja-dragar.si.

 

4) Omejitev odgovornosti

Neja Dragar ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij objavljenih na spletni strani (in drugih povezanih straneh). Neja Dragar ravno tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj.

 

5) Pritožbe in spori 

Spletno mesto spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.

V primeru težav se kupec lahko poveže po elektronski pošti na info@neja-dragar.si. 

Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@neja-dragar.si.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.  

Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


6) Končna določila 

Kupca storitve, ki jo izbere, zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Kupec je na splošne pogoje tudi opozorjen in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji so v vsakem trenutki na voljo na spletni strani www.neja-dragar.si. Podjetnik Neja Dragar s.p., si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, za kupca pa veljajo tisti, ki so bili veljavni v trenutku opravljenega nakupa.

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 13.9.2018 do preklica.

 • Rečeš nekomu DA, ne glede na to, da morda nimaš časa ali se ti ne da?
 • Si želiš vse narediti popolno in nikdar ni dovolj dobro?
 • Se počutiš krivo, ko si vzameš čas zase in poskrbiš za svoje potrebe?
 • Konstantno razmišljaš o svoji prihodnosti, o problemih drugih ljudi ali o tem, kaj vse gre lahko narobe?

Ja, to je tvoja notranja kritičarka, ki te nenehno muči, toda brez skrbi, v tebi se skriva tudi tvoja najboljša prijateljica.

Pridobi brezplačni priročnik in jo spoznaj!

S prijavo se strinjaš, da te dodam v bazo email prejemnikov. Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjaviš.